Никита толкование григория богослова

Никита толкование григория богослова

Православное чтение запись закреплена
Библиотека Вачеги

Григорий Богослов | 16 слов (с толкованием Никиты, митрополита ираклийскаго) [Рукопись из собрания МДА] (XIV век) [DJVU]

Жанр: Рукопись, богословие
Язык: Церковнославянский
Формат: DJVU
Качество: Фотокопия
Иллюстрации: Без иллюстраций

Григорий Богослов (греч. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Григо́рий Назианзи́н, греч. Γρηγόριος Ναζιανζηνός; 329, Арианз — 389, Арианз) — архиепископ Константинопольский, христианский богослов, один из Отцов Церкви, входит в число Великих каппадокийцев, близкий друг и сподвижник Василия Великого.

Собрание 45 бесед (Слов) составляет основную часть литературного наследия Григория. Слова охватывают 20-летний период его жизни: самые ранние (1—3) относятся к началу священнического служения Григория в 362 году, а последние (44—45) были произнесены весной 383 года, вскоре после возвращения в Назианз. Около половины Слов (с 20-го по 42-е) первоначально составлены во время пребывания Григория в Константинополе. В 387 году сам Григорий подготовил сборник 45 избранных бесед, стремясь, по-видимому, предоставить священству образцы различных видов проповеди.

Слова чрезвычайно разнообразны по тематике и жанру. Они включают, в частности, надгробные слова (7, 8, 18, 43), обличения императора Юлиана (4, 5) и еретиков (27, 33, 35), слова в память священномучеников (16, 24, 35, 44), беседы на Богоявление (38), Крещение (40), Пятидесятницу (41) и другие праздники. Первая и последняя (45-я) беседы были произнесены на Пасху. Во многих беседах Григорий говорит о себе и событиях своей жизни. Так, уже в самом начале 1-го Слова он упоминает о добром принуждении, подразумевая своё рукоположение по настоянию отца; в 3-м Слове оправдывает своё удаление в Понт; а в 33-м Слове говорит о своём противостоянии с арианами. Ряд Слов имеют адресатом отца Григория (9, 10, 12) или произнесены в его присутствии; среди адресатов Слов есть и Василий Великий (10) и Григорий Нисский (11). Важнейшее место в наследии Григория занимают Слова о Богословии (27—31), посвящённые догмату Троичности, они и принесли Григорию славу богослова.

Читайте также:  Кровь много сонник ванги

л. 1 об. Св. Григорья Богословца Слово 1, на пресвятое Рожество Господа нашего Ис. Христа. Нач. Христос ражаеться славите, Христос с небесе сърящете. Разделено на 27 глав или отделений.

л. 21. Слово 2, на святое Крещение. Нач. Пакы мой Исус и пакы тайна, тайна непрельстива, неукрашена. Отделов 26.

л. 40. Слово 3, на святое Просвещенье Господа нашего Ис. Христа по Крещении. Нач. Въчера светел световный праздник (праздноваше). Отделов 52.

л. 84. Слово 4, на святый и светлый день Въскресения на Пасху, мудление. Нач. Въскрьсения день и зачало десное и просветимъся празъднованием и друг друга объимем ся. Отделов 16.

л. 91 об. Слово 5, на Въскресенье Господне. Нач. Смотри и разумей, почьто святый сь отець. Потом: На месте своемь стану, рече чюдьный Амбакум. Отделов 64, последний начин. Не волею поставлен блаженый Григорий попом, а затем Слово св. Григория Филагрию, впросившю на здравие Фелога.

л. 137. Слово 6, в Новую неделю и в поновления. Нач. Поновленья чтеть первый закон имущь добре, паче же новая чтете поновления. Отделов 26.

л. 149. Слово 7, на святую Пянтикостию. Нач. О праздьнице вмале помудримъся, да духовьне праздьнуим. Отделов 32.

л. 167 об. Слово 8, о нищелюбьи. Нач. Мужи и братия и съубозии, и нищи бо вси, божествныя благодати просителни. Отделов 49, толкование на 4-й отдел пропущено.

л. 191. Слово 9, на уязвение града. Нач. Что разаряете чин похвальный, что унужаете язык закону работающе. Отделов 27.

л. 205. Слово 10, отвещание о пришествии 150 епископ. Нач. Како вам наша, о друзи и пастуси и спасущеи, ихже красне убо нозе. Отделов 26.

Читайте также:  Котенок щенок во сне

л. 224. Слово 11, о Макавеих. Нач. Чтоже Макавеи тех пришедшее торжьство не от многых чтомое убо. Отделов 22, последний без толкования.

л. 237. Слово 12, створено надъгробъно св. Василья (Великаго). Нач. Вемь убо многа словеса, сказанья словесная, предъположившю нам Великому Василью. После гл. 42 (л. 271 об.) пропущено 27 отделений, каковый пропуск замечен на обороте верхней доски.

л. 287. Слово 13, о святемь Афанасьи, епископе александрьстемь на погребение его. Нач. Афанасия хваля доброту похвалю, тоже бо оного нарещи и доброту похвалити. Отделов 32.

л. 313. Слово 14, о Куприяне мученице. Нач. Маломь Куприян убежа нас от щеты, а вы ожидасте. Отделов 24.

л. 332. Слово 15, о събиратели Иульяне и о написании богословьсни. Нач. Чьто мучение, имь же от любве присно мучимъся. Отделов 28.

л. 348 об. Слово 16, о Григорьи о брате Васильеве. Нач. Друга верьна несть измены будущих, ничтоже никоеже ставило доброты его. Отделов 7.

Перевод слов и толкования тот же самый, какой в Оп. рукоп. Синод. библ. № 117.

л. 355. Мес. генвара в 1 день, св. и препод. святителя Василия. Нач. Възлюблении, не бе не лепо мудром сыном отчем дряхлом быти, умерьтвиемь и слезы ему даяти часто.

л. 368 об. Мес. генваря в 25, св. Богословьца Григория житие. Нач. Съзываеть убо нас, о мужи, Григорий, яже зело благословения тогоже именем.

л. 383 об. Похвала св. и слав. мученика Дмитра, в нем иже о Бозе и о Бозех. Нач. Память правъдивых с похвалами Соломон творити с вещеваше.

л. 389. Деянье св. Кюприяна и девы Иустини. Нач. Явленье Господа нашего Ис. Христа с небеси бывшю на землю и пророчьским словесемь скончавшемъся.

Читайте также:  На сон грядущий краткое

л. 392. Покаяние Кюприяне. Нач. Еликоже о Христовых тайнах блазнитеся, на моя слезы возьрите в тех приносимую словес силу.

л. 401 об. Мученье св. Кюприяна и св. девы Устины. Нач. Пророчьским словесем скончающимся, словесем же Господа нашего Ис. Христа о сеянии пшенице плевелом же умножающемся.

л. 404. Св. Григорья, епископа нанзианьскаго Богословца, Слово ответное бежания деля на море понтьское, и оттуду пакы възращения деля, и егда бысть священ прозвитерьскомь священиемь, в семь же сказаеть, что есть заповедь священия, и какому есть лепо быти епископу, и проч. Нач. Мьний бых и мене ту исповедаю: покорихъся Господеви и молихъся Ему. Статья неполная оканчивается словами: но да минемь старца, еже в Даниле, и минемь бо и, Владыце бо ся о них добре есть изречено. См. Твор. св. Отцев 1843 г., т. 1. Слово 3, л. 16–57.

Источник

admin
Упражнения для здорового тела
Adblock
detector